Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain vianieobecnosc nieobecnosc
9918 9b11
Reposted frombrumous brumous viacotarsky cotarsky
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viacotarsky cotarsky
Nie da się czegoś znaleźć, kiedy się tego szuka. Znajdujemy rzeczy, kiedy się za nimi nie rozglądamy.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
6604 9e6f

sangatte:

Stefan Brückner

Reposted fromkimik kimik viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
9525 4c96 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9536 a16b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9542 e889 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9544 4fce
Reposted fromEtnigos Etnigos
7920 a798 500
Reposted frommessinhead messinhead viaciarka ciarka
8588 fcdd 500
Reposted frombrumous brumous viacotarsky cotarsky
9526 da4d
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
8531 6185 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
8580 e9a8 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
7475 f031
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianieobecnosc nieobecnosc
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea vianieobecnosc nieobecnosc
5975 27b8 500

Bas Jan Ader, Fall II, Amsterdam, 1970.

Reposted fromink ink viael-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl