Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2019

Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
5353 2287 500
Reposted frompanimruk panimruk viacotarsky cotarsky
Za każdym razem kiedy w Niego uwierzysz, będzie trochę bardziej istniał. Jeśli się uprzesz, zacznie istnieć na dobre. I wtedy ci pomoże.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viakatastrofo katastrofo
6546 551f 500
Reposted fromGIFer GIFer viakatastrofo katastrofo
8409 eae3
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
0964 4c3c 500
Jonasz Kofta
Reposted fromjustmine justmine vianieobecnosc nieobecnosc
3338 e5d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
5968 2588
8022 0fef 500
Reposted fromfantik fantik vianieobecnosc nieobecnosc
8489 b5c2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianieobecnosc nieobecnosc
6758 ab17 500
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
6736 401b 500
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
5225 10ad
Reposted fromLunarr Lunarr viaxannabelle xannabelle
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viaxannabelle xannabelle
3073 f5ca
Reposted fromkarahippie karahippie viacotarsky cotarsky
6638 7756 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl